Børnehaven Voldparken
 
Arildsgård 11  2700 Brønshøj
Tlf.38609590        Email: bhvoldparken@bhvoldparken.dk
   
                             
                                          
                                             
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja en del af hvad vi vil kendes , på kan du læse i vores forældrefolder, som du kan downloade på siden,
Kan pt. ikke downloades da vi er ved at revidere folderen
men vores vigtigste opgave er at vi får givet jeres børn så mange forskellige ting , at de ikke får problemer med
at starte i skole,og selvfølgelig også husker tilbage på deres børnehavetid , som nogle rare år , hvor man fik sine
første venner og oplevede en masse spændende og sjove ting , og mødte nogle voksen der havde tid og overskud til
at være værd at huske.
Vi skal selvfølgelig også arbejde efter de retningslinjer som staten og Københavns Kommune har udstukket , f.eks
de pædagogiske pejlemærker og de Styrkede Læreplaner som man også kan læse om i folderen.
Men en ting er hvad der er skrevet på et stykke papir , noget andet er virkeligheden.
Kom og besøg os , og mærk hvordan stemningen er - hvis du har lyst til at besøge os er det bedst om formiddagen,
der er vi flest voksne , og hvis du ringer i forvejen kan vi afsætte en voksen der har tid til at vise rundt , og snakke.
Herunder er vores score i det pædagogiske tilsyn og selve rapporten og dialogen omkring tilsynet.
Man kan få rød , gul ,grøn og som man kan se er vores udelukkende grønne , så vi skal vedligeholde den indsat vi har på de forskellige områder.

 

Sociale relationer - barn/voksenkontakten
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Det er vigtigt, at de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud ses i forlængelse og i sammenhæng med hinanden. Det er med det udgangspunkt nærværende tilsynsrapport skal læses.

Under den faglige dialog i forbindelse med tilsynet deltager institutionens leder og fire pædagoger.

Det er tydeligt i Årsplanen 2019-2020 for Børnehaven Voldparken og under den faglige dialog, at institutionen er optaget af og har sat mål for, hvordan institutionen sikrer, at alle børn mødes i et trygt og omsorgsfuldt miljø hver dag, hvor de voksne møder barnet med respekt og anerkendelse.

Der er i Børnehaven Voldparken fra ledelsens side et ekstra stort fokus på, at børn i udsatte positioner har et særligt behov for at blive set og få omsorg.

Der er mange dygtige pædagogiske personaler i Børnehaven Voldparken, der har en nærværende tilgang og viser deres imødekommenhed og interesse overfor børnene ved at tale med børnene om deres oplevelser og ideer, og er opmærksomme på at være til rådighed og tilbyde deres hjælp, når barnet har brug for det eller er usikkert, bange eller ked af det.

Personalets sprog og handling er overvejende tilpasset barnets udtryk, og overvejende viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået. Personalets engagement og opmærksomhed er i langt højere grad end ved sidste års tilsyn rettet mod børnene snarere end kollegerne.

Tilsynet i 2018 viste et udviklingspotentiale i modtagelsen, hvor de voksne som samlet enhed blev anbefalet at arbejde mere målrettet i forhold til at anerkende barnets følelser ved at spejle, holde fokus på barnet og sætte ord på barnets følelser. Herunder støtter barnet videre fra afleveringen til en konstruktiv aktivitet, leg eller samspil med andre børn eller voksne. Tilsynsrapporten anbefalede et skærpet fokus på den daglige struktur, så det er tydeligt i praksis hvilke voksne, der gør hvad hvornår med hvilke børn. Herunder flere planlagte aktiviteter eller lege dagligt, så personalets engagement og opmærksomhed er rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne.
Det er tydeligt i den faglige dialog og under observationen, at Børnehaven Voldparken har arbejdet med anbefalingerne. Institutionen har indført stuemøder én gang ugentligt med fast dagsorden, hvor faste aktiviteter og lege for ugen planlægges. Der er indført et fredagsmorgenmøde, hvor en voksen fra hver stue mødes og koordinerer hvilke voksne, der gør hvad den følgende uge med hensyn til planlagt fravær.

Tilsynsrapporten for 2018 anbefalede en mere ensrettet tilgang til at arbejde pædagogisk målrettet med at være opmærksom på barnets kropslige og sproglige kommunikation omkring dets behov, barnets oplevelser, og hvordan barnet har det. Herunder at Børnehaven Voldparken får evalueret deres indsats løbende, så institutionen sikrer, at de voksne arbejder ens pædagogisk omkring børnene.
Børnehaven Voldparken har skærpet deres fokus på vidensdeling på tværs af stuer og har et ønske om og er i proces omkring, at sætte større tryk på de faglige drøftelser og refleksioner. Personalemøderne er gået fra at vare tre timer til at vare to, så fredagsmøderne indeholder den praktiske koordinering og personalemøderne har et større fagligt fokus.

I den faglige dialog taler vi om, at jeg observerer enkelte pædagogisk personale bruger ordet skat fremfor at anvende barnets navn. Vi drøfter fordele og ulemper ved metoden, og leder og personale giver udtryk for en forskellig holdning til metoden, der for nogen anskues som et udtryk for omsorg.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Jeg anbefaler:

1. at I holder fast i at undersøge og drøfte i fællesskab, hvordan I som samlet enhed sikrer, at alle børn mødes i et trygt og omsorgsfuldt miljø hver dag, hvor de voksne møder barnet med respekt og anerkendelse.
2. at I holder fast i jeres vigtige fokus på, hvordan I sikrer, at børn i udsatte positioner får opfyldt deres særlig behov for at blive set og få omsorg – hvilke kompetencer skal pædagogen have i den forbindelse, og hvordan arbejder pædagogen reflekteret, metodisk bevidst og didaktisk med det mål?
3. at I fortsætter jeres mødeaktivitet (stuemøder, fredags- og personalemøder) for at skærpe jeres roller og positioner omkring børnene, og evaluerer løbende, om møderne har en effekt på den pædagogiske kvalitet omkring børnene.
4. at I fortsætter jeres arbejde med og fokus omkring en ensrettet tilgang til hvordan de voksne arbejder reflekteret, metodisk bevidst og didaktisk med at være opmærksom på barnets kropslige og sproglige kommunikation omkring dets behov, barnets oplevelser, og hvordan barnet har det. Vidensdel på tværs og brug hinandens kompetencer til at sikre et højt fagligt niveau.
5. Undersøg fordele og ulemper ved at kalde børnene skat fremfor at bruge deres navne. Hvilke positioneringsmuligheder ligger der i ordet og hvad betyder ordet for den voksne, der anvender det.
Inklusion og fællesskab
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Voldparken Børnehave er organiseret med fire stuegrupper af 21 børn i alderen fra 3-6 år (83 børn i alt).

Der er adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg i Børnehaven Voldparken, og der er mulighed for fysisk høj og lav aktivitet. Stuerne er indrettet forholdsvis ens, og er generelt lidt rodet visuelt.

Sprogstedet og naturvejlederstedet er to mindre træbygninger på legepladsen, der er visuelt spændende og indbydende. Læringsmiljøet opfordrer til noget andet og mere, både når det gælder det æstetiske udtryk og tydelighed i rummet i forhold til tematik og forventninger til børnene, hvad de kan og må.

Børnehaven Voldparken arbejder med trivselsvurderinger to gange årligt.

I den faglige dialog taler vi om anbefalingerne fra 2018 som er i tråd med anbefalingerne i pejlemærket Sociale relationer. Det drejer sig om at sikre flere planlagte vokseninitierede aktiviteter og lege hver dag og skærpe opmærksomheden på strukturen, som skal sikre, at alle voksne gennem hele dagen hjælper børn ind og ud af lege, fordeler sig, er deltagende, igangsættende, understøttende og guidende.
Observationen og den faglige dialog viser, at Børnehaven Voldparken har arbejdet med anbefalingerne. Der ses under observationen en klarere fordeling af børn og voksne, langt mindre voksensnak og en højere grad af målrettet pædagogisk praksis.

Den tredje anbefaling fra 2018 taler ind i, at Børnehaven Voldparken som samlet enhed stopper med at portionsanrette børnenes tallerkner inden frokosten for i stedet at inddrage børnene i fællesskabet. Fx ved at lade børnene hjælpe med de forskellige praktiske opgaver og understøtte de positive barn/barn relationer og plads i fællesskabet.

Observationen og den faglige dialog viser, Børnehaven Voldparken har arbejdet med anbefalingerne. De voksne portionsanretter ikke længere måltidet, og hver dag har 2-3 børn opgaven som hjælpere, der dækker bordene og deler bestik, tallerkner og mad ud til det bord, de sidder ved. I den faglige dialog fortæller personalet, hvordan børnenes selvbestemmelse øges, og at de voksne kan se, at børnene elsker at hjælpe med.

Herudover har morgensamlingen ændret tidspunkt fra 9:30 til kl. 9:00, og indholdet er skærpet. Der er et større fokus på at huske, at understøtte samlingen visuel, så det øger børnenes deltagelsesmuligheder, og jeg ser, at samlingen indeholder lege og aktiviteter i både et højere og et lavere aktivitetsniveau. Vi taler i den faglige dialog om, at samlingen med fordel kan understøttes visuelt i højere grad.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Jeg anbefaler:

1. at I holder fast i jeres fokus på, at alle børn skal være en del af et socialt fællesskab hver dag, og fortsat undersøger og drøfter, hvordan I som samlet enhed sikrer at få alle børn med.
2. at I holder fast i en hverdagsstruktur, og sikrer jer, at alle voksne gennem hele dagen hjælper børn ind og ud af lege, fordeler sig, er deltagende, igangsættende, understøttende og guidende.
3. at I fortsætter med at invitere børnene ind til at hjælpe jer, hjælpe hinanden og øver sig i at have øje for hinanden i fællesskabet – fx via samling, planlagte aktiviteter og lege og gennem måltidet.
4. at I fortsat arbejder med at understøtte samlingen visuel, så I øger børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Øv jer i at bruge jeres mimik og gestik, og giv den gas i det visuelle udtryk. Når I bruger jeres kroppe og ansigt til at formidle jeres budskab, har I nemmere ved at fange børnenes opmærksomhed og gøre samlingen interessant og indbydende. Hold fast i at gentage de grundlæggende ting hver dag; fx ved altid at starte med en navnesang, eller ved at tale om, hvilke børn og voksne, der er kommet i dag. Brug de samme sange over en længere periode, så det giver børnene tid til at lære sangene og være med. Og hold fast i jeres fokus omkring at samlingen altid er en kombination af at sidde stille og roligt ned, og komme op og stå og bevæge sig.
Sprogindsatsen
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Det er tydeligt i Årsplanen 2019-2020 for Børnehaven Voldparken og under den faglige dialog, at institutionen er optaget af og har sat mål for, hvordan institutionen sikrer, at alle børn får de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.

Det fysiske læringsrum indendørs i Børnehaven Voldparken understøtter børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.). Der er materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og ruminddeling og indretning inviterer til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, dukkekrog). Der hvor rummene har et udviklingspotentiale, er i forhold til at sortere i det visuelle udtryk, så det bliver tydeligere, hvad rummene indbyder, og hvad børnene skal forholde sig til.

Børnehaven Voldparken har mellem deres bygninger anlagt et mindre udendørs naturværksted. Her kan børnene vande kompostbunker, opdage regnorme og kigge på høns. For Børnehaven er det vigtigt, at børnene får sansemotoriske erfaringer som et led i at udvikle deres sprog.

Der er gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af voksne og børn, opdeling i mindre grupper og et lavere støjniveau. Observationen viser, at læringsmiljøet tilbyder børnene en bred vifte af sproglige læringsmiljøer og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse der generelt virker meningsfulde for børnene. Jeg ligger særligt mærke til de situationer, hvor den voksne giver børnene mulighed for at stille spørgsmål undervejs i den dialogiske læsning, påskeklip mm, og arbejder opmærksomt omkring børnegruppen i forhold til at sikre, at børnene er motiverede undervejs.

Børnehaven Voldparken sprogvurderer alle 3, 4 og 5-årige børn, og er opmærksomme på at bruge resultaterne fra vurderingen til at tilrettelægge den pædagogiske praksis for at give et målrettet tilbud.

Børnehaven Voldparken har igennem det sidste år deltaget i et sprogforløb med en ekstern konsulent, som personale og ledelse har været meget glade for. Personalet har fået viden om de første stadier i den tidlige andetsprogstilegnelse, som er en vigtig faktor, da institutionen modtager en del 3-årige, som ikke taler dansk. Her kan viden om naturlige faser i den tidlige sprogtilegnelse hjælpe personalet med dels at tøjle egen frustration over at barnet ikke taler dansk lige med det samme, og dels vise dem hvordan de bedst kan hjælpe barnets samlede sproglige udvikling.

Derudover har personalet fået redskaber til at kortlægge børnenes flersproglige repertoire, en såkaldt sociolingvistisk profil. Det har de afprøvet sammen med børnene, og institutionen kan med fordel bruge redskabet fremadrettet, også med forældre. Herudover institutionen afprøvet digitale hjælpemidler til at understøtte børnenes flersprogethed (Lexin billedtema, https://www.emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/sproglig-udvikling/lexin-billedtema), og har også haft fokus på ordforrådsudvikling og god sprogpædagogik i hverdagen: turtagning, dialogisk læsning, brug af det refererende sprog, dialog i rutiner mv.

I den faglige dialog fortæller leder og personaler, hvordan forløbet har understøttet en større viden om forudsætningen i sprogtilegnelsen hos to- og flersprogede børn. Det pædagogiske personale har fået en bevidsthed om, at de gerne må inkludere børnene i at fortælle på deres modersmål (jf. er det ok at tale med børnene på deres sprog? Hvad hedder banan på dit modersmål). Forløbet har også gjort ledelse og personale opmærksomme på, hvordan de kan vise børnene, hvad deres forventninger er børnene, hvad formålet er med den leg, den aktivitet eller det krav, der stilles til barnet, så det øger muligheden for, at det giver mening for barnet.

Ifølge den eksterne konsulent kunne et forventet output efter forløbet være flere samtaler med børn om deres sproglige repertoire, og dertil hørende større bevidsthed om dette hos børnene; udarbejde sociolingvistiske profiler, dialogisk læsning, sprogbrugssituationer hvor det refererende sprog kommer i spil.

Børnehaven Voldparken arbejder ud fra tematisk årshjul, som indeholder fem temaer. Blandt andet Krible krable i maj måned, hvor alle børn har valgt nogle dyr, som de skal passe og mudderfestival, hvor der er fokus på børnenes sanseoplevelser. I den faglige dialog fortæller personalet, hvordan årshjulet sikrer en sammenhæng på tværs af stuer, et kommunikativt fælles grundlag for både børn og personale - og personalet kan se og høre, at de forskellige forløb har effekt i praksis. Fx kan børnene huske de ting, de har lavet, set, oplevet, talt om.

Børnehaven Voldparken har et tæt samarbejde med områdets logopæd, og har for de sociale kompensationsmidler ansat to sprogpædagoger, som skal sikre et målrettet sprogtilbud i mindre grupper særligt for de børn, der scorer under 15 % i deres sprogvurdering. Under observationen er det tydeligt, at sprogpædagogerne arbejder målrettet med en mindre børnegruppe, der får et boost i forhold til at indgå i længerevarende dialoger om et fælles tredje i et lavt støjniveau.

Det er tydeligt, at Børnehaven Voldparken har arbejdet med anbefalingerne fra tilsynsrapporten for 2018. Det gælder i forhold til at sikre et mere målrettet sprogarbejde med alle børn ved at dele børn og voksne ind i mindre grupper over hele dagen, tilbyde flere planlagte vokseninitierede aktiviteter og lege, og bruge måltidet som en metode til at sikre fx længerevarende samtaler med en voksen, der sætter ord på, guider, indgår nysgerrigt i dialog og strækker og udvider børnenes sprog.
I den faglige dialog taler vi om, at I i højere grad kan understøtte sproget visuelt. Det arbejder I på, og glæder mig til at besøge jer på næste tilsyn og se jeres udvikling.

Vi taler også om, hvordan I sikrer, at alle de voksne er gode sproglige rollemodeller, og hvilke didaktiske færdigheder den voksne skal kunne beherske for at sikre et godt sprogmiljø.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Jeg anbefaler:

1. at I holder fast i, at alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog. Hold fast i jeres fokus på at børn lærer sproget gennem handlinger, ved at gøre det selv, ved at få sansemotoriske erfaringer og ved at være sammen med andre børn og voksne, der guider dem sprogligt og visuelt.
2. at I undersøger, hvordan jeres rum stuevis kan blive endnu mere inspirerende for børnene, så I tilbyder et æstetisk børnemiljø, der har et klart visuelt udtryk og er tydelige på, hvad det indbyder til.
3. at I undersøger og vidensdeler på tværs, så I har fælles forståelse for og definition af, hvad det vil sige at være en god sproglig rollemodel, og hvilke didaktiske færdigheder den voksne skal kunne beherske for at sikre et godt sprogmiljø.


Forældresamarbejde
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Det er tydeligt i Årsplanen 2019-2020 for Børnehaven Voldparken og under den faglige dialog, at institutionen er optaget af og har sat mål for, hvordan forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel. Børnehaven Voldparken ønsker at inddrage alle forældre i samarbejdet om deres børn, som hovedsageligt kan lade sig gøre i de formelle samtaler med en tolk, da hverdagssamtalerne kan være udfordrede af forældrenes manglende danske sprog.

Børnehaven Voldparken inviterer alle forældre til en samtale 14 dage efter barnets start for at sikre en vidensdeling og forventningsafstemning. Herefter en 3 måneders opfølgende samtale. Institutionen har udarbejdet en skabelon til forældresamtalen, som blandt andet indeholder en orientering omkring institutionens skærpede underretningspligt, fordi børnehaven har flere underretninger ved mistanke om vold.

Børnehaven Voldparken tilbyder alle forældre til de børn, hvor 3, 4 eller 5 års sprogvurderingen viser, at barnet har behov for en særlig indsats, til en forældresamtale. Det er vigtig for børnehaven at få forældrene med så tidligt som muligt som en aktiv samarbejdspartner til at sikre barnets udvikling, læring og trivsel.

Alle forældre udfylder et kartotekskort med det formål at vidensdele omkring det enkelte barn, fx barnets sproglige kompetencer, hvad barnet interesserer sig for derhjemme, barnets vacciner mm.

Forældrene modtager et nyhedsbrev fem gange årligt, fx omkring lukkedage.

Herudover inviteres forældrene til forældrekaffe og andre forældrearrangementer, hvor det pædagogiske personale kan hjælpe og guide forældrene i hvordan de kan være sammen med og inddrage deres børn som aktive deltagere.

Som noget nyt tilbyder institutionen hjemmebesøg hos 18 børn, der har særligt behov for støtte til deres sprogudvikling. Indsatsen sker for at styrke forældresamarbejdet omkring barnet, sikre barnets oplevelse af sammenhæng mellem hjem og daginstitution og ikke mindst at guide forældrene i, hvordan de kan understøtte barnets sprog.

Observationen viser ligesom sidste år en fin kontakt mellem de voksne og forældrene i modtagelsen.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Jeg anbefaler:

1. at I holder fast i jeres store arbejde omkring at inddrage forældrene som en aktiv medspiller i deres barns trivsel, udvikling og læring, og undersøg gerne om I kan understøtte hverdagssamtalerne visuelt til de forældre, som ikke taler dansk. Det kan være gennem billeder i A4 størrelse med et klart budskab som ”Dit barn har leget godt med et andet barn i dag”. ”I dag har vi læst denne bog”, el. a.
Sammenhæng og overgange
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Voldparken ligger i Tingbjerg skoledistrikt, og er i Stærkt samarbejde med Korsager skole og Husum skole. Hvor institutionen tidligere oplevede at sende flest børn til Korsager Skole, vælger flere forældre nu Tingbjerg Skole. For Børnehaven Voldparken har det været vigtigt at gøre meget for at tale Tingbjerg Skole op. Fx at nævne fordele som færre børn i klasserne på Tingbjerg Skole, opfordre forældre til at tage over og besøge Tingbjerg Skole for at fornemme stemning med god plads, et godt lydniveau mm. Mange af de forældre som ikke ønsker deres børn på Tingbjerg Skole, bor i Tingbjerg. De ældste børn fra Børnehaven Voldparken besøger Tingbjerg skole og fritidshjem. Først fritidshjem og bagefter skole en times tid i hver klasse, og Tingbjerg skole har været på besøg i børnehaven.

Fordi Voldparken ligger i tre skoledistrikter (Tingbjerg, Korsager og Husum), og også sender børn til Brønshøj Skole pga. Københavnermodellen, samt flere privatskoler, skal børnehaven forholde sig til 10 forskellige skoler.

Voldparken Børnehave har fået et mere formelt samarbejde med Vuggestuen Juvelen, og vidensdeler i højere grad for at sikre en god overgang fra vuggestuen til børnehaven.

Der laves vidensoverdragelse på alle børn. Enkelte forældre ønsker ikke at give deres samtykke til en vidensoverdragelse omkring barnet. Det gælder særligt de forældre, hvis børn vurderes ikke skoleparate af børnehaven.

Under observationen ligger jeg mærke til, at de voksne og flere børn taler om de hemmeligheder, de laver til de ældste børn, der snart skal starte på fritidshjem. Jeg hører, at børnene taler om, at de ældste børn skal til bowling og på McDonalds om fredagen, som et led i at overgangen mellem børnehave og skole/frit.

Fremadrettet ønsker Børnehaven Voldparken at lave aktiviteter og lege for storegruppen på tværs af stuer, så børnene får et bedre kendskab til hinanden, og muligheden for at følges med en god ven fra børnehave til skole/frit øges.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
________________________________________
IndsatsVedligeholdelse af indsats
Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Børnehaven Voldparken er i en proces omkring at styrke det metodisk, systematiske pædagogiske arbejde omkring børnene, og anvende data fra sprogvurderinger, TOPI og egne observationer fra praksis til at understøtte, målrette og udvikle den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Processen skal sikre, at det er synligt i den pædagogiske praksis, at personalet som samlet enhed arbejder metodisk systematisk gennem hele dagen.

Min vurdering er, at Børnehaven Voldparken er nået langt i processen. Institutionen ligger blandt andet et stort stykke arbejde i at tilrettelægge den daglige pædagogiske praksis ud fra børnenes sprogvurderinger, og har styrket deres fokus på at inddrage forældrene tidligere i forløbet som en ressource.

Det er tydeligt, at Børnehaven Voldparken har arbejdet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Det drejer sig om at sikre en højere grad af metodisk systematik og organisering i den pædagogiske praksis (hvem gør hvad, hvordan og hvornår og med hvilke børn), jf. vurderingen i de forrige pejlemærker. Stuemøder, fredagsmøder og personalemøder understøtter personalet i planlægning, koordinering af pædagogisk praksis og vidensdeling på tværs. I den faglige dialog ligger personalet vægt på, at møderne sikrer en højere grad af systematik, et fælles pædagogisk fundament og en rød tråd på tværs af institutionen.

Børnehaven Voldparken har over det sidste halve år været i gang med et forløb i samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK). AMK har procesfaciliteret to temadage for hele personalegruppen med fokus på arbejdsfællesskabet, kerneopgaven og feedback-kultur. Formålet har ud over at styrke personalets fokus på kerneopgaven og tydeliggøre en fælles retning, også været at sikre mere struktur og en højere grad af organisering med fokus på personalets roller og ansvar i forhold til arbejdsfunktioner.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.Hold fast i det gode arbejde I allerede gør, og fortsæt jeres mål om at sikre en ens pædagogisk praksis på tværs af alle fire stuer.
Evaluering af den pædagogiske læreplan
________________________________________
Skal evaluering afholdes i år?
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab
Hvad har de to års indsatser givet anledning til af forandringer i jeres praksis?
Hvilke dokumentationsmetoder har i brugt?
Beskriv hvilken betydning har arbejdet med den pædagogiske læreplan haft for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner?
Hvordan arbejder I med den nye styrkede læreplan?Børnehaven Voldparken er i gang med at evaluere og videreudvikle deres nuværende pædagogiske læreplan i forhold til den styrkede læreplan.
________________________________________

Opfølgning
Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.Vedrørende Den styrkede læreplan:

Alle institutioner i Københavns Kommune skal have lavet en skriftlig læreplan og offentliggjort den d. 11. oktober 2019 (dagen inden efterårsferien) via KBH Barn eller deres hjemmeside.

Det er et lovkrav, at implementeringsperioden er 2 år, hvilket betyder, at læreplanen skal evalueres senest 1. juli 2020. I København har man besluttet (det er en BUU-beslutning samt vedtaget i styregruppen for Tidlig indsats/styrkede læreplaner), at der skal være noget tid til at arbejde med læreplanen, inden man evaluerer den i juli 2020. Derfor er deadlinen den 11. oktober 2019.

Områdeforvaltningen skal ikke godkende læreplanen.

Det er vigtigt at vide, at ledelse og personale kan revidere i den skriftlige læreplan undervejs, hvis I blev klogere undervejs i processen.

EVA har udarbejdet en skabelon, som kan bruges til inspiration, når I skal udarbejde den skriftlige læreplan. Skabelonen kan findes på kk intra/Serviceportalen.

Følg med i områdets Fredag Eftermiddags Ugebrev, hvor Nyhedsbreve løbende vil indgå. Nyhedsbrev nr. 1 og 2 er allerede udsendt med Fredag Eftermiddags Ugebrev.

Der kommer løbende information om den styrkede læreplan, kompetenceudvikling, inspirationsmateriale mm. på kk intra/serviceportalen, hvor du kan søge via 'pædagogisk læreplan' og på kk's temaside omkring de styrkede læreplaner.
________________________________________AfsluttetJa
Afslutningstidspunkt: 26-04-2019
Afsluttet af:   Kanja Møller-Tallingbjerg


Forældresamarbejde                 Inklussion og fællesskab      Refleksion og metodik     Sammenhæng og overgange     Sociale relationer                      Sprogindsatsen

Årsplan 2019-2020

Denne års/læreplan er en 1 udgave og skal viderebearbejdes i forhold til de styrkede læreplaner både i peronale- og bestyrelsesregi.

Principdel

Præsentation af Børnehaven Voldparken
Børnehaven er beliggende i Husum imellem 2 store sociale boligbyggerier.
Vi ligger meget tæt på Utterslev  Mose og Volden.
Vi bor i en 40 år gammel bygning i et plan , og har en stor dejlig legeplads.

Faktaoplysninger:Børnehaven Voldparken
Arildsgård 11
2700 Brønshøj
Tlf.38609590
Email:bhvoldparken@bhvoldparken.dk
Hjemmeside:www.bhvoldparken.dk

Børnehaven har åbent fra kl.6.30 til kl.17.00
Alle andre praktiske oplysninger er samlet i vores Forældrefolder der hedder :Velkommen til Børnehaven Voldparken.
Folderen får man på stuen og man kan altid få en ny på kontoret.
Den kan også downloades på vores hjemmeside www.bhvoldparken.dk hvor man i øvrigt også kan finde mange supplerende oplysninger.
Børnegruppen
Vi har 83 børn fordelt på 4 stuer med 21 børn på hver i alderen fra 2 år  og 10 mdr. og så til 6 år.
Det er en meget blandet gruppe børn både etnisk og socialt.
Det skyldes at vi har børn indskrevet fra de sociale boligbyggerier , men og så fra de omkringliggende villakvarterer og haveforeninger.
Vi har mange søskende børn , og er en børnehave der har en relativ lang venteliste.
Pt. Er 85 % tosprogede eller nydanske.
Personale
Der er 3 voksne på hver stue – 2 uddannede pædagoger og en medhjælper ,
Så får vi socialnormering som giver os ekstra timer til personale , som gør at vi kan have en fast sproggruppe med 2 pædagoger tilknyttet og en naturvejleder , som også arbejder med sprog.
Og så har vi en rengøringsmedarbejder som kommer inden børnehaven åbner.
Den daglige ledelse udøves af en leder (Anders)og en souschef (Christina), som begge er  meget involveret i arbejdet med børnene.
Samarbejdspartnere
Vi har mange samarbejdspartnere.
Som selvejende institution er vi med i Accounter ,som er den organisation som vi mest læner os opad i det daglige – de laver løn ,budget…..
Af andre samarbejdspartnere kan vi nævne Lokalcenteret Vanløse-Brønshøj-Husum , og SOF på Brønshøjvej(Socialforvaltningen , Pladsanvisningen , PPR ,BUF Support,  ,Tolkeformidlingen og Sundhedsplejerskene, og så har vi et nært samarbejde med Naturcentrene i Københavns Kommune.
Vi er med af Netværk 2 , som er en samling af omkringliggende institutioner , som har et udviklet samarbejde
omkring mange ting i hverdagen.

• Dagtilbuddets værdier og syn på børn
Vi vil gerne være kendt for:
GENSIDIG RESPEKT
*                at være åbne og lydhøre både overfor børn , forældre og
øvrige samarbejdspartnere.
*At respektere hinanden og vores individualiteter (normer ,
grænser , kultur m.m.)
*At være bevidste om hvordan vi behandler og tiltaler
hinanden.
AT STØTTE EN HELHEDSUDVIKLING AF BARNETS MANGE FACETTER
*At give tid , plads og rum til leg.
*                      At tilbyde en bred vifte af aktiviteter og kulturelle tilbud både i og udenfor institutionen.
*At fantasien og kreativiteten styrkes og stimuleres.
*At børnene indføres i det danske sprog, kulturarv og traditioner.
*At børnene får et ansvarligt forhold til deres omgivelser og
omverden.
  At støtte og opfordre til dannelse af venskaber og relationer
børnene imellem.

• Dagtilbuddets grundlæggende principper for det pædagogiske arbejde
Der ikke entydigt nogle bestemte ting vores børn har brug for , men nærmere en bred vifte af mangesidede behov.
Dog kan man på grund af vores mange tosprogede sige at sprogtilegnelse er noget vi vægter i dagligdagen.

Endvidere kan man sige at mange børn er vant til at være i focus derhjemme, og det betyder at tilegnelse af sociale færdigheder en anden ting børnegruppen som helhed har brug for.
Og så vil vi gerne arbejde på:
At børn og voksne der kommer ind af vores dør bliver ”set” og føler sig velkomne.
At vi er rummelige overfor børn og voksnes forskelligheder på alle områder.
At vi altid har tid til en snak med forældrene.
At vi er glade for at komme på arbejde.
At vi er ansvarlige over for vores arbejde, og er opmærksomme på om vi evaluerer dagligdagen godt nok.
Hvad er vores pædagogiske flagskibe?
At vi bruger sproget aktivt i dagligdagen.
At alle børn skal have et sprogligt boost hver dag i form af dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde.
At vi har mange ture ud af huset, og bruger byens kulturelle tilbud.
At ude liv er en integreret del af hverdagen.
At børnene stifter bekendtskab med naturen både i nærområdet , og skov,strand….
At der altid skal være tid og rum til leg.
At vi har et minimum af regler, som kan gradbøjes efter omstændighederne.
At forskelligheder ikke er et problem men en styrke.

En læreplan, som beskriver de overordnede mål for det pædagogiske arbejde med børnenes læring og udvikling, der kan fremme alle børns potentialer og kompetencer

Kort præsentation af den børnegruppe læreplanen gælder
Læreplanen gælder for samtlige børn indskrevet i børnehaven – det vil sige børn imellem 2 år 10 mdr -6 år.

Afklaring af hvad dagtilbuddet forstår ved begrebet læring med konkrete eksempler fra dagtilbuddets hverdag
Læring og udvikling hænger nøje sammen , og børnene lærer og udvikler sig hele tiden og i alle forskellige situationer – både når der er tale om voksenstyrede aktiviteter , men også i leg.
Normalt ville man jo antage at det var de voksenstyrede aktiviteter der var grundlag for læring – og når vi havde været i Zoologisk Have og set både elefanterne og løverne og ”tegnet og fortalt” jå så var der foregået en læring.
Det er der da også , men hvis man spørger børnene bagefter turen , er der ofte nogle der kun har lagt rigtigt mærke til de påfugle der går omkring på græsplænerne – så vi kan ikke styre hvilken udvikling og læring der foregår hos det enkelte barn.
Men ved at skabe  et varieret tilbud af voksenstyrede aktiviteter og tilbud – men også masse forskellige ” rum” (f.eks.vandleg) til at lege og udforske omverdenen i , mener vi at vi har skabt så optimale forhold for læring som samfundet har sat en ramme for  økonomisk.

Afklaring af hvad dagtilbuddet forstår ved de seks indholdstemaer med konkrete eksempler fra dagtilbuddets hverdag
Barnets alsidige personlige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling er  som navnet antyder  summen af alle de andre kompetencer tilsammen.

Sociale kompetencer er evnen til at indgå i sociale relationer.
Evnen til at udvikle empati og evnen til at udvikle venskaber ,  og kunne beholde dem , ved at kunne løse konflikter selv.
Når børnene indgår i en leg kan legen kun vare ved hvis børnene har sociale kompetencer  og kan aflæse hinanden , og finde ud af nogle fælles regler som legen skal handle om.

Sprog er en kompetence som er et essentielt grundlag  , for alle de andre kompetencer , da det primært er igennem sproget børnehavebørn lærer at udtrykke sig, og  forstå deres omverden.
F.eks oplever vi ofte at små nye børn der starter i børnehaven ,  hvis forældre er nydanske ,  ikke har gået i vuggestue, og derfor har meget lidt  dansk sprog , og nogen gange heller ikke har et udviklet modersmål.
De børn har meget svært  ved at indgå i lege , og idet hele taget vænne sig til børnehavelivet
F.eks kan de ikke give udtryk for deres behov overfor os voksne – eller f.eks forstå når  vi siger at mor kommer om ½ time.Vi oplever ofte at vi får børn som forældrene fortæller er dårlige til deres modersmål.

Krop og bevægelse vil sige at børnene får udviklet deres grov og finmotorik ,  oplever glæden ved at bevæge sig , og får udviklet kropsbevidsthed.
Vi lægger meget vægt på  at give gode muligheder for fysisk udfoldelse , både ved at have megen fri gulvplads indendørs , og ved at være ude hver dag.

Naturen og naturfænomener er at man får kendskab til omverdenen i en bred forstand.
At børnene får respekt for alt levende  , og f.eks ikke hiver benene at de edderkopper de finder på legepladsen.
Men også,  at man  forstår hvor vandet der kommer ud af vandhanen kommer fra , og hvorfor man skal spare på det.                             
Vores naturværksted skal prøve at give børnene en dybere indsigt i naturens mangfoldighed og forunderlighed,og ses som en del af sprogtilbuddet i form af konkreter.

Kulturelle udtryksformer og værdier  er at man for kendskab til dansk kultur og værdier, og endvidere lærer at respektere andre kulturer og værdier.
Vi gør meget ud af at opretholde traditioner omkring de danske højtider , men vi snakker også med børnene om f.eks  den muslimske Ramadan.
Og så bruger vi meget byens kulturelle tilbud,vi går meget i teater og har haft et samarbejde med f.eks Anemoneteatret hvor vi havde en stor gruppe børn og forældre til en gratis teaterforestilling.
Og så bruger vi Åbent dagtilbud , hvor vi har deltaget i rigtig mange projekter med bl.a Københavns Museum
E bogs produktion for børn…

Overordnede læringsmål, hvilke erfaringer, færdigheder og kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig i dagtilbuddet
Når man har gået i Børnehaven Voldparken skal man først og fremmest huske tilbage på sin børnehavetid med glæde – man skal have en masse gode oplevelser at tænke tilbage på.
Huske de voksne som nærværende – og de andre børn som dem , man knyttede de første venskaber til.
Børnene skal også have fået en masse færdigheder – være blevet selvhjulpne – kunne løse konflikter selv – kunne aflæse andre børn – og være skoleparat ,  i form at  kunne kende forskellige begreber,  såsom farver , former og lign.
Være klar til at lære.

Overordnede beskrivelser af læringsprocessen, hvilke mulige aktiviteter og metoder dagtilbuddet vil anvende for at lede frem imod disse mål

Barnets alsidige udvikling:
Vi vil gøre mere ud af at dokumentere børnenes liv i børnehaven ved hjælp af børnemapper, hvert barn sin mappe.
Her samler vi så billeder, beskrivelser af barnet i form af historier, tegninger m.m.
Vi skal være mere opmærksomme på at få samlet materiale til mapperne i det daglige.
Vi vil lave tjeklister (udviklingskemaer) i forhold til forskellige færdigheder, så man løbende kan være opmærksom på det enkelte barns udvikling , og sætte aktiviteter i gang som understøtter , hvor der er behov.
.

Sociale kompetencer:
Selvstændighed og eget initiativ samt sociale færdigheder (vente på hinanden, give hinanden plads) kan understøttes bedre ved hjælp af mere bevidst brug af regellege, og i dagligdagen gøre mere ud af de sociale spilleregler i f.eks spisesituation, samling m.m.
Og så skal vi gøre forældrene opmærksomme på det vigtige de ikke hele tiden servicerer deres børn.
I børnegruppen kan vi gøre mere ud af at børnene lærer at hjælpe hinanden, og får ansvar.
Flere fysiske aktiviteter hvor børnene kommer fysisk tættere på hinanden.
Vi skal gøre mere ud af at inspirere til leg , og skabe rammer for leg i mindre grupper, så børnene bliver i stand til at tage mere initiativ til leg, og bruge deres fantasi mere end de gør.
Vi skal blive bedre til at fortælle om , hvad børnene har lavet i løbet af dagen , også de ”små ting” såsom børns aha oplevelser.
Formidlingen skal ske ved møder, skriftlighed og daglig dialog, så vidt det er muligt.
Til 14 dages samtalen med nye forældrene skal det gøres til fast procedure at oplyse om vores pædagogiske linje og ikke bare praktiske ting.
Endvidere skal vi gøre mere ud af at få forældrenes forventninger til børnehaven vendt - og få dem til at fortælle os om deres opdragelsesidealer

Sprog:
Vi skal være opmærksomme på konsekvent at sætte ord på alle situationerne i hverdagen.
Vi skal have indkøbt flere pegebøger , og følge op på vores biblioteker i garderoberne , så de hele tiden er ajourførte.
Sprogniveauet hos mange af vores tosprogede er ret lavt så vi må arbejde med basal sprogtræning. f.eks  arbejde med "over, under, ved siden af".
Teateraktiviteter/ lege de kendte historier for at kunne stimulere sproget.
Fortrinsvis lave aktiviteter i små grupper , som gør at børnene tør bruge deres sprog mere.
Vi skal fortsat skabe mange oplevelser udenfor huset så de får begreber på omverden.
Vi skal lave ”pictogrammer”, så dagligdagen bliver visualiseret og børnene (og forældre) bedre kan forstå hvad der skal ske.
Vi skal tage fotos af forskellige aktiviteter, så både børn og forældre kan se dem sammen
Vi laver sprogvurdering når børnene er 3 år, 4år og når de er 5 år , og der laves sproggrupper på baggrund af resultaterne og niveau.Der laves logbøger i hver sproggruppe.
Vi skal have mere sammenhæng mellem stuernes dagligdag og sproggruppernes aktiviteter
De børn der scorer lavest i sprogvurderingen kommer i sproggrupper og får nogle mere intensive sprogforløb.

Krop og bevægelse:
Vi skal fortsat stimulere og lære børnene fysiske lege, sanglege…..
Vi skal lave flere idrætsdage på plæner bag børnehaven.
Vi skal mere målrettet have fysiske aktiviteter i salen.
Og så skal vi bruge Volden mere til fysisk udfoldelse.

Naturen og naturfænomener:
Vi skal lære børnene at respektere naturen. 
Når børnene samler snegle/insekter på legepladsen er det vigtigt at vi snakker med dem om respekt for liv.
Alle børn deltager i forløb med Gilberto , både krible krable baseret , men også baseret på science i form af formidlingskufferterne med Forskningsrobotten Milo.

Kulturelle udtryksformer og værdier:
Vi fortsætter med alle vores teaterture.
Og så skal vi lave et kulturprojekt hvor alle børn er med , en cirkusforestilling eller kunstudstilling el. lign.

Overordnede mål for og afklaring af, hvordan udsatte børns læring understøttes i dagtilbuddet, beskrivelse af mulige aktiviteter og metoder dagtilbuddet vil anvende
Vi har en del børn som må betragtes som udsatte, ifølge de officielle statistikker som ESCS , og på baggrund af vores tal her , har vi fået en hel del ekstra midler  , som gør at vi kan være flere voksne , og arbejde i mindre grupper med børnene.
Så har vi vores årshjul hvor vi kommer rundt om alle emnerne i den styrkede læreplan.
Det at vi har fået ekstra ressourcer vil også gøre os i stand til at brede vores arbejde ud til at intensivere forældresamarbejdet i form af ugentlige forældrekaffer med emner fra ,”Hvordan ser man om skoene er for små eller store” til ”Hvorfor er det vigtigt at udvide sproget”
Og så skal vi have implementeret mange at de ting vi for nylig er blevet gjort bekendt med ,sammen med Maria Neuman , omkring forældreinvolvering.
I det hele taget skal vi have en klarere forventningsafstemning omkring hvad vi kan løfte , hvad forældrene kan løfte , og hvad vi skal løfte i fællesskab

Overordnede mål for dagtilbuddets indsats med særlig sprogstimulering til tosprogede børn.I Børnehaven har fokus på alle børnenes sproglige udvikling og laver sprogstimulerende aktiviteter med alle børnene.
Børnehaven skal vi give de tosprogede børn særlig sprogstimulering, fra de er 3 år, hvis de vurderes at have behov for det. Stort set alle vores børn har brug for særlig sprogstimulering.                                                                                                                                                 Vi sprogvurderer dem når de er  3 år ,4år og igen når de er 5 år. Men i praksis bliver nogle børn sprogvurderet oftere , for at registrere om der er udvikling i sproget.                                                                                                                                                                                                 De børn der vurderes til at ligge i særlig indsats kommer i en af vores 6 sproggrupper , hvor vi har 2 sprogpædagoger ansat til at give dem intensive forløb
Se smtte om sproggruppernes arbejde.
Hos de børn der ligger i fokuseret indsats ,varetages den sprogligeudvikling primært af stuernes personale,men der foregår meget vidensdeling , med sprogpædagogerne.

Ledelse og personaleudvikling – de overordnede mål i forhold til ledelse og samarbejde, herunder personalets kompetenceudvikling

Overordnede principper og mål for ledelse af dagtilbuddet
Som udgangspunkt prøver vi at have en så flad ledelsesstruktur som muligt, for derved at få alle ansatte til at tage ansvar for deres ageren i dagligdagen.
Lederen har det overordnede ansvar for den pædagogiske udvikling samt ansvar for ansættelse af personale, fordeling af personaleressourcer, personalets trivsel i institutionen og økonomien. Den daglige ledelse varetages af lederen.

Overordnede principper og mål for personalesamarbejde
Personalesamarbejdet skulle gerne fungere på den måde at alle tager ansvar for hverdagen – at man kommer hver dag og har gjort sig overvejelser over , hvad man skal give børnene i dag.
Det er klart at det er de uddannede pædagoger der sætter linien på stuen
Og at vi har et arbejdsklima hvor vi bakker hinanden op , giver hinanden klap på skulderen eller konstruktiv kritik.
Endvidere skal alle have mulighed for at dygtiggøre sig indenfor områder som vi i fælleskab bliver enige om at børnehaven har brug for.

Overordnede beskrivelser af mulige aktiviteter og metoder der kan lede frem mod disse mål
Hver fredag har en stue mulighed for stuemøde , medens de andre passer deres børn.
Personalemødet er det forum hvor alle ting bliver vendt og debatteret, og så har vi mussamtaler 1 gang om året , og efterfølgende stuemussamtaler hvor vi samler op på mussamtalerne
Og så prøver vi at sørge for, at så mange som muligt kan komme på kurser der giver mening for vedkommende, og for helheden.
Vi har været med i et forløb med Arbejdsmiljø København omkring feedbackkultur og kollegial sparring , som vi nu er i gang med at implementere.                                                                                                      

Kort beskrivelse af dagtilbuddets personalepolitikker
Af personalepolikker har vi en lønpolitik – en rygepolitik –  en kompetenceudviklingspolitik - og så har vi en sorg  /  kriseplan.

Forældresamarbejde og forældrebestyrelsen – de overordnede mål i forhold til forældresamarbejdet og arbejdet i forældrebestyrelsen

Overordnede principper og mål for dagtilbuddets forældresamarbejde, herunder overvejelser over samarbejde med forældre med etnisk minoritetsbaggrund, bl.a. vedrørende tosprogede børns sprogtilegnelse
Først og fremmest ønsker vi at alle forældre føler sig velkomne nå de træder ind af lågen.
Og så skal man som forældre kunne forlade børnehaven i tryg forvisning at der er voksne der tager sig godt af ens barn , og at man altid kan ringer herned for at høre hvordan det går.
Vi vil gerne at forældre oplever imødekommenhed,  og åbenhed fra personalets side , men nogen gange bliver vi nødt til at vægte den samlede børnegruppes behov højere , end det enkelte barn.                        Gennem godkendelse af principperne i det pædagogiske arbejde har forældrebestyrelsen indflydelse på børnehavens liv

Overordnede beskrivelse af mulige aktiviteter og metoder der kan lede frem mod disse mål
Vi prøver altid at have tid til en snak med forældrene om morgenen og ved afhentning , og for hovedparten af forældrenes vedkommende har vi en god og tillidsfuld kommunikation omkring deres børn.
Men vi har et problem ved en del af de tosprogede forældre , da det ofte er mødrene der henter , og nogle har et så spinkelt danskkundskab , at man ikke er i stand til at kommunikere , at fortælle om eller spørge ind til deres børn.
Ved 3 måneders samtalen og ved forældrekonsultationer har vi tolk på , men der er meget i det daglige kontakt , hvor vi må melde pas , det bliver ofte maget basale ting omkring gummistøvler der er blevet for små, og at nu er det blevet så varmt at man ikke skal have hue på.

Overordnede mål og principper for forældrebestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens drift, og godkendelsen af de overordnede pædagogiske principper.

Principper for anvendelse af budgettet
Principper for anvendelse af budgettet, der understøtter dagtilbuddets overordnede mål
Vi anvender hovedparten af vores budget til oplevelser , ture, koloni,kreative materialer.

Udviklingsdel
Udviklingsdelen skal evalueres og fornyes hvert år.

Ledelse og personaleudvikling

Året der gik
Dialog og refleksion over årets arbejde med ledelse og personale
Omkring ledelse kunne det være rart at have tid til at komme op i helikopterperspektiv , og se det hele lidt fra oven.                              
Jeg synes at jeg ofte er spændt hårdt for og har svært ved at finde tid til refleksion , men jeg må jo nok selv blive bedre til at sige nej , når jeg bliver bedt om at zappe fra underretninger til utætte vandrør i løbet af 15 sekunder

Året der kommer
Kort beskrivelse af det kommende års arbejde med ledelses- og personaleudvikling                             
Det handler mest om at få implementeret de ting vi har øvet os på sammen med Tina fra Arbejdsmiljø København
Og så har vi jo også samarbejdet i vores netværk , som rigtig er blevet boostet af kriblekrablefestivalen og det skal vi have udviklet til vidensdeling på tværs af institutionerne.

Forældresamarbejde

Året der gik

Dialog og refleksion over årets samarbejde med forældrene
Vi har haft et godt samarbejde med hovedparten af forældrene, men selvfølgelig kommer der nogen gange grus i maskinen.
Som regel kan disse ”forskelligheder” løses ved en snak, og bringe ny gensidig forståelse og respekt.
Der var blandt andet en del forældre der syntes det var svært at vi ændrede mødetidspunktet fra kl.10 til kl.9, men nu er kl. 9 blevet det nye normalt.
Og så er det stadig en udfordring med vores skærpede underretningspligt ved vold , som selv om vi fortæller forældrene når de starter , at lovgivningen er sådan at vi skal underrette hvis deres barn fortæller at de er blevet slået hjemme , så opleves det som et tillidsbrud , som vi skal reparere efterfølgende.

Året der kommer

Kort beskrivelse af det kommende års forældresamarbejde
Vi vil prøve at fastholde det gode samarbejde, både i den daglige kontakt men også igennem 14 dages og3 måneders samtaler - forældremøde, sommerfest og lign.Vi bruger nu den samtaleskabelon vi har lavet til brug ved samtaler med nye forældre , som gør at vi får et meget bedre billede af familien.
Vi er nu i den situation at vi har fået en hel del danske forældre, og det skal vi lige vænne os til at kunne tilgodese også.

Forældrebestyrelsen


Året der gik
Dialog og refleksion over årets arbejde i forældrebestyrelsen
Vi har jo haft lidt svært ved at rekrutere nye betyrelsesmedlemmer,men nu er vi oppe på 4 , og halvdelen    er tosprogede og afspejler derfor bedre forældregruppen end tidligere bestyrelser.
Året der kommer
En kort beskrivelse af det kommende års arbejde i forældrebestyrelsen
Bestyrelsen vil i 2019-20 arbejde på at få etableret mere sammenhold forældre imellem , lige nu er det megt etnisk opdelt og f.eks er der ikke tradition for at man kommer hjem og leger hos hinanden.                          Det vil vi prøve at gøre noget ved og i første omgang vil vi prøve at gøre det stuevis , måske med udgangpunkt i noget fællesspisning.

Regnskab og budget

Året der gik
Kort beskrivelse af dagtilbuddets regnskab for året, der gik
Vi gik ud af 2018 med et overskud , selv om vi skulle spare 207.000 kr som er en del af den økonomiske handleplan pg.a Frie børnehavers konkurs.
.
Kort beskrivelse af dagtilbuddets brug af sprog- og integrationsmidler, hvis dagtilbuddet har modtaget midler
Vi har fået 1500000 i Social normering og omkring så har vi fået 3 årsværk i 2.5 år fra Socialstyrelsen til udsatte børn.
Sprogpædagogerne og og Gilberto(naturværkstedet)  bliver lønnet fra Social Normering,
Og så har vi en ekstra ansat på hver stue så vi har flere varme hænder.
Vi skal så ifgen have slået stillingerne fra Socialstyrelsen op igen , men der er pt ikke så mange ledige pædagoger.

Året der kommer
Kort beskrivelse af budget og vedligeholdelsesplan for året, der kommer
Vi har en del på legepladsen der skal tjekkes op på ,

Indhold i udviklimgsdelen:

Det pædagogiske arbejde med børnene
Året, der gik—2018
Dialog og refleksion over hele sidste års pædagogiske arbejde
Det sidste år arbejde har været meget præget af sprogvurderinger , og det store arbejde det har været.   Dels. at udføre selve sprogvurderingerne , men også efterfølgende skulle følge op på resultaterne.
Og ikke mindst forældresamtaler , når så mange børn bonger ud med et resultat under 15 point.
Efterfølgende har vi måttet etablere sproggrupper for næsten samtlige børn , hvor vi har kørt forløb hver dag , for at se om vi kan vende udviklingen.
.Endvidere har vi haft mange ”skolebørn” der ikke har været skoleparate , på mange forskellige parametre , men primært sprogligt, og modenhedsmæssigt.
Men det er jo også indlysende at når mange af vores børn scorer 0,2 i sprogvurderingen som 3 årige , så er de jo ikke 3 år rent udviklingsmæssigt , og her skal vi have forældrene tidligere på banen, så de forstår at de har et ansvar og en vigtigt rolle i at gøre deres børn skoleparate
Og så skal vi fortsat have tæt kontakt med skolerne,og PPR..
Vi har så også deltaget i tidligindsats , som har været spændende , udfordrende , men også har drænet os , fordi man fra projektets side har opfattet udvikling som en lineær proces , som næsten umiddelbart efter et undervisnings/udviklingsforløb  efter kunne aflæses i form af en ny virkelighed , med nye handlemuliheder
Året, der kommer

Kort beskrivelse det kommende års forskellige aktiviteter med børnene

Begrundelser for valg af aktiviteter?
Vi skal selvfølgelig videreføre vores traditioner.
Så skal vi følge vores årshjul, hvor vi har fået indført de aktiviteter vi ved skal foregå.
Skolegrupper,Kriblekrable festival,Koloni,Samlinger….

Handleplan for indsatsen med særlig sprogstimulering af tosprogede børn

Hvem er ansvarlig for indsatsen i dagtilbuddet
Der er en sprogansvarlig pædagog på hver stue

Hvordan er den særlige sprogstimulering organiseret og hvilken sammenhæng er der med de øvrige pædagogiske tiltag
Den særlige sprogstimulering er organiseret ud fra resultatet af sprogvurderingerne , og er derfor individuelt udformede stue for stue.
Og her handler det om at få sproget ind i alle aktiviteter,og have focus på så mange turtagninger som muligt,og så få organiseret sproggrupperne i sprogskuret så de mere afspejler de enkelte stuers grupper så det nemmere bliver muligt at være sammen og vidensdele.

Overvejelser over hvordan marginalisering af tosprogede børn i forbindelse med indsatsen undgås
Da vi har omkring 85% tosprogede børn er der svært at snakke om marginalisering ved at tage en gruppe tosprogede børn ud til en særlig aktivitet.

Hvordan man vil arbejde med dokumentation og systematisk erfaringsopsamling af arbejdet
Vi er begyndt at arbejde med  udviklingsskemaer for det enkelte barn , og så udgør sprogvurderingsskemaerne jo i sig selv en dokumentation og erfaringsopsamling.
     Og så laver vi jo også Topi.

Hvordan tosprogede børn støttes i at bruge to eller flere sprog (modersmål og dansk) i deres hverdag
Vi spørger tit børnene hvad dette og hint hedder på f.eks arabisk.
Vi bruger Lexin Billedtema som er et fantastisk værktøj til kommunikation på mange sprog.
Vi skal have forældrene til at skrive ting på deres modersmål , som vi kan snakke om , og sammenligne med andre sprog.

Hvordan man vil inddrage forældrene i indsatsen, herunder sprogvurderingerne
Vi holder forældresamtaler 14 dage eller 3 mdr efter børnehavestart hvor vi prøver at få forældre til at forstå hvor vigtigt det er at snakke med sit barn , og delagtiggøre dem i dagligdagens gøremål.
Og så har vi en før skole samtale , og i øvrigt samtaler efter behov.
Og så har vi jo en daglig dialog med de fleste af dem.
Vi vil som tidligere beskrevet prøve at have ugentlige kaffeslabaradser hhvor vi bringer forskellige emner   op.

Fokuspunkt – for det kommende års pædagogiske arbejde


Focuspunkt – Aktivere forældrene i sprogarbejdet

Målet for fokuspunktet
1.At vi får aktiveret den ressource som forældrene udgør i sprogarbejdet med tosprogede børn

Baggrund for valg af fokuspunkt og sammenhæng med årsplanens principdel.
Vi har nok overset det vigtige i at forældre og børn kan samarbejde og være stolte over ting de laver i børnehaven sammen

Hvilke indholdstemaer (fra lov om læreplaner) behandler fokuspunktet?
Sprogudvikling

Hvilke erfaringer, kompetencer og færdigheder forventer institutionen, at fokuspunktet kan understøtte hos børnene?
Vi håber at børnene vil opleve det positivt at vi påskønner forældrenes engagement , og at det åbner op for andre fælles aktiviteter.

Planlægning af fokuspunkt:
Vi skal have sammensat en lille arbejdsgruppe , en fra hver stue til at lave et idekatalog , og så aftale hvornår vi søsætter det.

Før start
Som ovenstående anført

Tidsplan
Bruge sommeren til planlægning , så de nye børn og forældre kommer med i det.


Længere nede efter det pædagogiske tilsyn er vores læreplan